Obchodní podmínky pro elektronické aukce ze dne 1.8.2021 poskytovatele elektronického aukčního systému společnosti Realitní tržnice, s.r.o.

se sídlem Praha 8, Prosecká 524/26, PSČ 180 00 00, IČ 24229695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190888


OBSAH

 1. Preambule

 2. Definice základních pojmů

 3. Způsob a provedení elektronické aukce

 4. Aukce

 5. Práva a povinnosti smluvních stran

 6. Aukční vyhláška elektronické aukce

 7. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

 8. Kauce

 9. Podmínky účasti v elektronické aukci

 10. Průběh elektronické aukce

 11. Uzavření smlouvy s vítězem

 12. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

 13. Závěrečná ustanovení

I.

Preambule

Tyto Obchodní podmínky jsou dohodou uzavřenou mezi poskytovatelem, vyhlašovatelem a účastníkem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

II.

Definice základních pojmů

poskytovatel“ - společnost Realitní tržnice s.r.o., IČ: 24229695, se sídlem Praha 8, Prosecká 524/26, PSČ 180 00 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190888

vyhlašovatel“ - registrovaná osoba zadávající provedení elektronické aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu elektronické aukce, která má v úmyslu předmět elektronické aukce zpeněžit

účastník“ – registrovaná osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou elektronické aukce

předmět elektronické aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím elektronické aukce a je popsán v aukční vyhlášce

elektronická aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu elektronické aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou.

aukční vyhláška elektronické aukce“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět elektronické aukce

vítěz“ - účastník, který učinil v elektronické aukci nejlepší nabídku

aplikace elektronické aukce“ - softwarové prostředí - aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení elektronické aukce

elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům elektronické aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků

podání“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující možnou cenu předmětu elektronické aukce

nabídka“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu elektronické aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou měnící aktuální nabídku jiného účastníka

minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka

maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

kauce“ - finanční prostředky složené účastníkem elektronické aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí v případě nedodržení podmínek elektronické aukce ze strany vítěze. Účastníkovi, který se stane vítězem, bude kauce započtena do kupní ceny. Ostatní účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi, se kauce vrací v plné výši.

limitní cena - nejnižší cena, za kterou je prodávající ochoten prodat předmět prodeje. Limitní cenu zná pouze vyhlašovatel a poskytovatel. Účastníci se limitní cenu dozví až po ukončení aukce. V případě, že se limitní ceny nedosáhne, vyhlašovatel není povinen kupní smlouvu na předmět převodu uzavřít.

poplatek za dokumentaci - požadován u některých aukcí. Tento poplatek je nevratný.

III.

Způsob a provedení elektronické aukce

Způsob provedení elektronické aukce je dán použitou softwarovou aplikací elektronické aukce. Cílem elektronická aukce je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující přesné parametry pro zpeněžení předmětu elektronické aukce.

Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle Zákona číslo 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Aukce

Poskytovatel, Realitní tržnice s.r.o., je česká společnost s ručením omezeným provozující internetový aukční systém, jenž umožňuje vyhlašovateli – prodávajícímu zpeněžit předmět elektronické aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu elektronické aukce a účastníkovi – kupujícímu nabízený předmět elektronické aukce poptat a v případě vítězství v elektronické aukci jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel elektronického aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu elektronické aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat elektronické aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu elektronické aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití.

Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty elektronické aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem a účastníkem, pokud není v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Bezpečnost a jedinečnost autentifikace přístupu do elektronické aukční síně je prováděna uživatelským jménem a heslem (volí si sám účastník).

Typy aukcí

Anglická aukce je nejběžnější typ a je založena na vyhlášení vyvolávací ceny, na kterou účastníci aukce reagují jejím zvýšením elektronickými příhozy až do okamžiku, kdy již není zájem nabídnout více. Účastník s nejvyšší nabídkou se stává vítězem aukce. Minimální počet účastníků je dva. Dávají nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než předchozí. Nejvyšší nabídka je vždy známa ostatním účastníkům. Účastníci aukce skládají kauci, která zajišťuje jejich závazky. Vítěz aukce má právo a povinnost uzavřít smlouvu o koupi předmětu prodeje za cenu dosaženou prostřednictvím aukce. V případě, že vítěz aukce nesplní povinnost uzavřít smlouvu o koupi předmětu prodeje, kauce propadá. Jedná se o nejběžnější a nejčastější typ prodeje v aukci.

Anglická aukce s limitní cenou je typ anglické aukce, který je založen na vyhlášení vyvolávací ceny, na kterou účastníci aukce reagují jejím zvýšením elektronickými příhozy až do okamžiku, kdy již není zájem nabídnout více. Před zahájením tohoto typu aukce se stanovuje tzn. limitní cena, která zajištuje prodávajícímu možnost neuzavřít smlouvu o koupi, pokud nebude limitní ceny dosaženo. Limitní cenu zná pouze pořadatel aukce a prodávající. Účastník s nejvyšší nabídkou po dosažení limitní ceny, se stává vítězem aukce. Minimální počet účastníků je dva. Dávají nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než předchozí. Nejvyšší nabídka je vždy známa ostatním účastníkům. Účastníci aukce skládají kauci, která zajišťuje jejich závazky. Vítěz aukce má právo a povinnost uzavřít smlouvu o koupi předmětu prodeje za cenu dosaženou prostřednictvím aukce. V případě, že vítěz aukce nesplní povinnost uzavřít smlouvu o koupi předmětu prodeje, kauce propadá.

Holandská aukce je variace anglické aukce při níž je stanovena vyvolávací cena, která postupně klesá směrem dolů. Při této aukci je stanovena minimální prodejní cena, kterou zná pouze prodávající a organizátor aukce. V průběhu aukce je cena postupně snižována organizátorem aukce na minimální prodejní cenu, ze kterou je prodávající ochoten prodat. Jakmile někdo z účastníků v průběhu aukce nabídne kupní cenu, stává se vítězem a má právo a povinnost uzavřít kupní smlouvu na předmět převodu. Tímto je aukce ukončena. Účastníci skládají kauci před započetím aukce, která zajišťuje jejich závazky.

Výběrové řízení - dvě kola , je řízení, na uzavření smlouvy o koupi předmětu prodeje. V prvním kole se zájemci seznámí s předmětem prodeje, seznámí se a odsouhlasí znění smluvní dokumentace k uzavření koupě předmětu prodeje, složí kauci, která slouží jako zajištění jejich závazků, uhradí poplatek za zpřístupnění dokumentace (pokud je požadován) a to vše nejpozději do uvedeného data. Ve druhém kole předkládají zájemci do určitého data a hodiny (předem známého) cenové nabídky na kupní cenu a to buď elektronickou formou v systému nebo písemně, formou zapečetěných obálek na adresu hodnotící komise prodávajícího. Volba předkládané formy je na zájemci. Jakmile hodnotící komise vybere vítěze s nejvyšší nabídkou, má zájemce právo a povinnost uzavřít kupní smlouvu na předmět prodeje.

Výběrové řízení - tři kola , je řízení, na uzavření smlouvy o koupi předmětu převodu prodeje. V prvním kole se zájemci seznámí s předmětem prodeje, seznámí se a odsouhlasí znění smluvní dokumentace k uzavření koupě předmětu prodeje, složí kauci, která slouží jako zajištění jejich závazků, uhradí poplatek za zpřístupnění dokumentace (pokud je požadován) a to vše nejpozději do uvedeného data. Ve druhém kole předkládají zájemci do určitého data a hodiny (předem známého) cenové nabídky na kupní cenu a to buď elektronickou formou v systému nebo písemně, formou zapečetěných obálek na adresu hodnotící komise prodávajícího. Volba předkládané formy je na zájemci. Hodnotící komise vyhlásí třem účastníkům druhého výběrového kola s nejvýhodnější nabídkou ze druhého výběrového kola nejvyšší nabídnutou cenu a ti mají možnost podat finální nabídku kupní ceny za předmět převodu do předem stanoveného data a hodiny. Na základě finálních nabídek hodnotící komise vyhlásí vítěze a ten má právo a povinnost uzavřít kupní smlouvu na předmět prodeje.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

Vyhlašovateli bude, po souhlasu s obchodními podmínkami, umožněno založit aukční síň za účelem provádění jednotlivých elektronických aukcí.

Základní činnosti poskytovatele:

 1. poskytnutí softwarové aplikace:

ve vztahu k vyhlašovateli k založení a provozování aukční síně;

ve vztahu k účastníku k účasti v jednotlivých elektronických aukcích

Základní činnosti vyhlašovatele:

 1. založení jednotlivých elektronických aukcí v aukční síni

 2. stanovení aukční vyhlášky a pasport jednotlivých položek předmětu elektronické aukce ve stanoveném pořadí daném vyhlašovatelem.

Činnosti prováděné vyhlašovatelem a účastníkem při realizaci elektronické aukce jsou zpoplatněny za podmínek uvedených v ceníku, jež je součástí těchto obchodních podmínek.

Prohlášení poskytovatele

Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně a uživatelské zpřístupnění elektronické aukce, a to v souladu se zadáním vyhlašovatele všem přihlášeným účastníkům. Poskytovatel poskytne vyhlašovateli obsluhu aplikace elektronické aukce po celou dobu průběhu elektronické aukce.

Prohlášení vyhlašovatele

Vyhlašovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení elektronické aukce. Pokud v důsledku neoprávněného provedení elektronické aukce z důvodů na straně vyhlašovatele vznikne poskytovateli škoda, zavazuje se vyhlašovatel vzniklou škodu poskytovateli uhradit.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje zajistit softwarovou aplikaci tak, aby byl průběh elektronických aukcí řádný a aby se v elektronických aukcích dosáhlo nejlepších nabídek dle typu zadané aukce.

Povinnosti yyhlašovatele

Vyhlašovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení poskytovatele.

Vyhlašovatel se zavazuje přistupovat k osobám, majícím zájem účastnit se elektronické aukce, stejným způsobem, a pokud splní stanovené podmínky a stanou se účastníky, zavazuje se poskytnout jim stejnou možnost činit nabídky.

Předávání podkladů a podepisování

 1. Předávání podkladů zajistí vyhlašovatel v souladu se svou organizační strukturou tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením vzhledem k požadovanému termínu zpeněžení.

 1. Podepisování jednotlivých smluv a ostatní dokumentace plynoucí z jednotlivých aukcí bude probíhat dle údajů z obchodního rejstříku, nebo v souladu s podpisovým řádem vyhlašovatele.

 1. Vyhlašovatel určí v rámci své organizační struktury zodpovědnou osobu, která bude předávání podkladů a vlastní průběh realizace zajišťovat.

Vyhlašovatel či účastník potvrzením těchto obchodních podmínek prohlašuje v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), že jedná svým jménem, že peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy, nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuje oznámit všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

VI.

Aukční vyhláška elektronické aukce

Aukční vyhláškou elektronické aukce vyhlašovateloznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

 1. označení vyhlašovatele;

 1. typ aukce;

 1. místo konání, datum a čas zahájení elektronické aukce;

 1. označení a popis předmětu elektronické aukce;

 1. podání a stanovený příhoz, který může účastník elektronické aukce učinit;

 1. aukční vyhláška definuje lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukce složena, výši aukce a způsob a lhůtu jejího vrácení;

 1. případný datum, čas a místo konání prohlídky předmětu elektronické aukce a organizační opatření k zabezpečení prohlídky;

 1. případné upozornění, že údaje o předmětu elektronické aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu elektronické aukce a o právech a závazcích na předmětu elektronické aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu elektronické aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou;

 1. lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem elektronické aukce;

VII.

Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem účastníkům pro účely elektronické aukce.

Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinností, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinností, a důsledky, případně návrh řešení.

Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

VIII.

Kauce

Vyhlašovatel je oprávněn po účastníkovi elektronické aukce žádat složení kauce.

Účastník elektronické aukce je povinen složit vyhlašovateli tuto kauci ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce.

Lhůta pro složení kauce je vždy uvedena v aukční vyhlášce.

Kauce je považována za složenou jejím připsáním na účet označený vyhlašovatelem v aukční vyhlášce.

V případě porušení podmínek elektronické aukce je vyhlašovatel oprávněn započíst složenou kauci na úhradu smluvní pokuty, pokud je to stanoveno v podmínkách elektronické aukce.

IX.

Podmínky účasti v elektronické aukci

Elektronické aukce se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a které splnily veškeré podmínky dané aukční vyhláškou.

Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna se zaregistrovat.

K registraci je nezbytné doložit:

 1. totožnost fyzické osoby platným průkazem totožnosti; fyzická osoba je povinna písemně prohlásit, že není v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení kauce, tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům, apod.);

 2. manželé, budou-li na nabytí předmětu elektronické aukce použity prostředky SJM, se musí do elektronické aukce zaregistrovat společně (jako jeden účastník); společně ručí i za závazky účastníka; tím není dotčeno právo manželů, aby si následně mezi sebou určili, který z nich bude činit v elektronické aukci nabídky;

 3. právnická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku nebo v případě právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku výpis z příslušné evidence; výpis nesmí být starší tří měsíců; fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu musí doložit své oprávnění jednat za právnickou osobu, doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti a své oprávnění jednat za právnickou osobu a je povinna za právnickou osobu písemně prohlásit, že právnická osoba není v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení aukční jistoty a tím i na úhradu odměny vyhlašovatele, tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, apod.); fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna písemně prohlásit, že její oprávnění jednat za právnickou osobu trvá a že není nijak omezeno (např. správou podniku, apod.).

Účastník souhlasí, aby se poskytovatel i vyhlašovatel seznámil s osobními údaji účastníka, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely elektronické aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka, popřípadě dalšího účastníka, s nímž bude uzavřena smlouva na prodej předmětu elektronické aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.

Proti doložení splnění podmínek registrace umožní poskytovatel účastníkovi přístup do do aplikace. Účastník se zavazuje neposkytnout přístupové údaje jiné osobě a chránit je před možným zneužitím.

Účastník nese odpovědnost za případné zneužití přístupových údajů a za důsledky umožnění jeho užití třetí osobou.

X.

Průběh elektronické aukce

Do elektronické aukční síně se vstupuje zadáním přiděleného jména a hesla z webové adresy:

https: //aukce.realitnitrznice.cz

Elektronická aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukční vyhláškou elektronické aukce v reálném čase elektronické aukční síně.

Doba trvání elektronické aukce je stanovena příslušnou aukční vyhláškou.

Ukončení elektronické aukce je stanoveno příslušnou aukční vyhláškou, pokud nedojde k platnému navýšení nabídky v posledních 3 minutách před ukončením elektronické aukce.

V případě, že dojde k platnému navýšení nabídky v posledních 3 minutách, se ukončení elektronické aukce prolonguje vždy o další 3 minuty od posledního platného navýšení nabídky do té doby, než uplyne tříminutový časový interval od poslední platné nabídky, která se takto stane nabídkou vítěznou.

Nejnižší podání pro elektronickou aukci je stanoveno příslušnou aukční vyhláškou. Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou. Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou.

Pro vstup do elektronické aukční síně se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v aukční vyhlášce nebo na internetových stránkách www.realitnitrznice.cz provozovaných poskytovatelem. Kliknutím na něj se účastníkovi otevře internetový prohlížeč na adrese elektronické aukční síně poskytovatele. Účastník bude vyzván k zadání přístupových údajů (jména, hesla). Pokud tyto údaje zadá účastník správně (heslo je skryto), proběhne autentifikace a otevře se elektronická aukční síň. Do elektronické aukční síně se nedá vstoupit před začátkem aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).

Po zadání přístupových údajů se v elektronické aukční síni (na monitoru) objeví označení předmětu elektronické aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky, zbývající čas do konce aukce a dokumenty k předmětu aukce.

Nabídka účastníka musí přesáhnout aktuální nabídku nejméně o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz; pokud tato podmínka nebude splněna, nebude nabídka učiněná účastníkem systémem akceptována. Aukční proces zcela automatizován a není možné jej měnit ani prodlužovat zásahem administrátora.

Neučiní-li některý účastník za stanovených podmínek jinou nabídku, než je dosavadní nabídka, v intervalu 3 minut před ukončením elektronické aukce dle aukční vyhlášky, aukční síň se uzavře a elektronická aukce skončí. Pokud některý z účastníků v intervalu 3 minut před skončením elektronické aukce učiní novou nabídku, prodlužuje se doba průběhu elektronické aukce o další 3 minuty. Takto bude elektronická aukce pokračovat až do té doby, kdy poté, co některý z účastníků učiní za stanovených podmínek nabídku, nebude žádným účastníkem učiněna jiná nabídka, a to v opět ve tříminutovém intervalu. Po marném uplynutí tříminutového intervalu posledního prodloužení v pořadí se uzavře elektronická aukční síň a elektronická aukce skončí.

Vítězem se stane ten účastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejlepší, toto resumé bude vítěznému účastníkovi oznámeno prostřednictvím aukční sítě. Výsledek elektronické aukce a jméno vítěze, včetně jejího celého průběhu, může být ihned po skončení elektronické aukce předloženo ve formě protokolu.

Vítězi vzniká právo i povinnost uzavřít prostřednictvím vyhlašovatelem smlouvu, jejíž text může být nedílnou přílohou příslušné aukční vyhlášky. Kupní cena sjednaná ve smlouvě bude ve výši vybraným účastníkem učiněné vítězné nabídky (není-li pro případ nesplnění závazku vybraným účastníkem výše ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé či dokonce třetí v pořadí).

XI.

Uzavření smlouvy s vítězem

Jediným kritériem určujícím vítěze elektronické aukce je nejlepší nabídka účastníka podle typu aukce. Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejlepší.

Vyhlašovatel se zavazuje neuzavřít smlouvu vyplývající z aukční vyhlášky elektronické aukce, ve které se stal účastník vítězem, s jinou osobou než s vítězem, popřípadě s účastníkem druhým (či třetím) v pořadí, nastane-li situace, kdy vítěz poruší své povinnosti způsobem níže uvedeným.

Účastník, který nabídne během elektronické aukce nejlepší nabídku, se stává vítězem.

V případě, že vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle podmínek vyhlašovatele.

Vítězem učiněnou nabídku je nutné uhradit za podmínek přesně stanovených v aukční vyhlášce elektronické aukce nebo ve smlouvě mezi vítězem a vyhlašovatelem elektronické aukce.

Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží, jako by nesplnil své závazky.

XII.

Podmínky zpracování a užití osobních údajů

 1. Zachování mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji

Smluvní strany berou na vědomí, že informace které byly v průběhu elektronické aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Smluvní strany se zavazují zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.

 1. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že vyhlašovatel i účastník sdělí poskytovateli elektronické aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb poskytovatele, uděluje tím poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu poskytovatele, popř. vyhlašovatele.

 1. Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel a vyhlašovatel prohlašuje, že bude získané údaje zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze zákazníků a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů poskytovatele elektronických aukcí anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

Poskytovatel systému elektronických aukcí, společnost Realitní tržnice, s.r.o., prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.

V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 má zákazník elektronických aukcí právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

XIII.

Závěrečná ustanovení

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání Obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná.

Poskytovatel, vyhlašovatel a účastník souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto Obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení elektronické aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

Vyhlašovatel a účastník souhlasí, že na adresy jimi uvedené jim lze doručovat písemnosti; písemnosti jim určené zasílané na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 5 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděli; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel i účastník sdělí poskytovateli svou e-mailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení e-mailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k e-mailovým zprávám zasílaným poskytovatelem neměla přístup třetí osoba. Poskytovatel se zavazuje odeslat písemnosti e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem nebo vyhlašovatelem.